شماره کارت ۱۶ رقمی: ۶۲۱۹۸۶۱۰۴۰۴۰۴۶۲۶ بانک سامان به نام سینا بیات.

شماره شبا : IR720560090480001015130001 نام مشتری : سینا بیات